Pirmasens Schloss-Theater

Aus Kinowiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bilder

PIRMASENS%20Schloss.JPG
Foto aus www.allekinos.com

Kinodaten

  • 1956 Schloß-Theater Schloßstr. 15, Postanschr: desgl., I: Jakob Schließmeyer, Priv.-Anschr: Zweibrücken, Hauptstr. 10 Pl: 500, Best: Schröder & Henzelmann, 7 Tg., 21-25 V., Bildsyst: CinemaScope
  • 1956N Schloß-Theater Schloßstr. 15 - Änd: PI. 479 - Erg: App. Bauer B 5 A - Erg: Bild- u. Tonsyst. CinemaScope, 4-Kanal-Magnetton
  • 1957 Schloß-Theater Schloßstr. 15, I: Jakob Schließmeyer PI: 479, Best: Schröder & Henzelmann, 7 Tg, 21-25 V, App: Bauer B 5 A, Bild- u. Tonsyst: CS 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,55
  • 1958 Schloß-Theater Schloßstr. 15, I: Jakob Schliessmeyer PI: 479, Best: Schröder & Henzelmann, 7 Tg, 21-25 V, App: Bauer B 5 A, Bild- u. Tonsyst: CS 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,55
  • 1959 Schloß-Theater Schloßstr. 15, I: Jakob Schliessmeyer Pl: 400, Best: Schröder & Henzelmann, 7 Tg, 21-25 V, App: Bauer B 5 A, Bild- u. Tonsyst: CS 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,55
  • 1960 Schloß-Theater Schloßstr. 15, I: Jakob Schliessmeyer PI: 480, Best: Schröder & Henzelmann, 7 Tg, 21-25 V, App: Bauer B 5 A, Bild- u. Tonsyst: CS 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,55
  • 1961 Schloß-Theater Schloßstr. 15, I: Jakob Schliessmeyer PI: 480, Best: Schröder & Henzelmann, 7 Tg., 21-25 V., App: Bauer B 5 A, Lichtquelle: Becklicht, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,55
  • 1962 Schloß-Theater Schloßstr. 15, I: Jakob Schliessmeyer PI: 480, Best: Schröder & Henzelmann, 7 Tg, 21-25 V, App: Bauer B 5 A, Lichtquelle: Becklicht, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,55
  • 1971 Schloß-Theater Schloßstr. 15, T: 4708 I: s, Park-Li., 437 P.

Weblinks

www.allekinos.com